page view image

Transborder Café: In Cod We Trust // Barents Spektakel 2023

Arrangementsinformasjon
event image

Den nye fiskeriavtalen mellom Norge og Russland, framforhandlet mens den russiske krigføringen pågår for fullt i Ukraina, stiller torsken i en særstilling. Mens de internasjonale sanksjonene mot Russland forsterkes og utvides for å ramme russisk næringsliv og industri, er norsk-russisk fiskerisamarbeid et av få områder som står igjen uberørt av straffetiltak. 

Hvorfor er torsken unntaket, hvordan foregår det grensekryssende fiskerisamarbeidet - og hvilke ringvirkninger har det for torskebestanden i Barentshavet? Hvordan påvirkes klimaet og klimaarbeid av krigen, og hvor går veien videre for torsken og samarbeid for å redusere klimaendringer i Arktis? 


Inviterte gjester: 

  • Geir Hønneland, statsviter og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Han har arbeidet med internasjonal politikk i nordområdene i en årrekke, særlig innenfor fiskeriforvaltning, og har skrevet flere bøker om russisk politikk og identitet. Han har praktisk erfaring fra Kystvakten i Barentshavet og har også skrevet jubileumsbok om Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen.

  • Frank Bakke-Jensen er fiskeridirektør og norsk politiker fra Høyre. Båtsfjordværingen er tidligere EØS- og EU-minister og var Norges forsvarsminister fra 2017-2021. Som øverste leder for Fiskeridirektoratet har han ansvar for Norges fiskeri- og havbruksforvaltning. 

  • Maria Fossheim er leder for program for Barentshavet og Polhavet i Havforskningsinstituttet, med ansvar for oppfølging av det norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Gjennom sin stilling har Fossheim ansvar for overvåking, forskning og rådgiving på torsk. Hun leder også instituttets avdeling i Tromsø, og har arbeidet med hvordan klimaendringene påvirker fisken i Barentshavet.  

  • Sverre Johansen er generalsekretær i Norges Fiskarlag, fagforening og arbeidsgiverforening for norske yrkesfiskere og har mange års erfaring fra Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. Johansen har utdanning fra fiskeri- og havbruksvitenskap, er tidligere avdelingsdirektør i Fiskeridepartementet, med ansvar blant annet for internasjonale fiskeriforhandlinger, og vært leder for handel og industri i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge. 

  • Rebekah Oomen, evolusjonsbiolog fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder med interesse for hvordan organismer tilpasser seg på miljøendringer. Gjennom feltstudier og eksperimenter med genomsekvensering utforsker hun hvordan den atlantiske torsken reagerer på utfordringer som overfiske, klimaendringer og støyforurensning. Under Barents Spektakel presenterer Oomen en vitenskapelig utstilling og en forelesning knyttet til forskningsprosjektet Torsketromming.

Transborder Café innledes med en bobilsamtale mellom Oomen og Arne O. Holm fra High North News som en innledning til panelsamtalen.

Moderator er Anja Salo. Salo har jobbet med med norsk-russisk samarbeid i 15 år; som presse- og kulturmedarbeider ved den norske ambassaden i Moskva, journalist i Aftenposten og kommunikasjonssjef i Barentssekretariatet i Kirkenes. De siste tre årene har hun vært kommunikasjonsdirektør i Norsk Polarinstitutt. Nå studerer hun fred og konfliktløsning ved UiT Norges arktiske universitet.

Billetten til Transborder Café: In Cod We Trust inkluderer konserten Dialects of the Deep med komponisten og musikeren John Andrew Wilhite-Hannisdal, den lokale improvisatoren, komponisten og musikeren Per Anders Store og den tuvinskestrupesangeren Sainkho Namtchylak. Konserten skjer i forlengelse av samtalen i utstillingsrommet på den gamle brannstasjonen.


Dørene åpner én time før forestilling og baren på Ofelas holdes åpen. 


--- ENGLISH: ---


The new fishery agreement between Norway and Russia, negotiated along with Russian warfare in Ukraine, puts the codfish in a special position. While the international sanctions against Russia are strengthened and expanded to hit Russian business and industry, Norwegian-Russian fisheries cooperation is one of the few areas that remain untouched by sanctions. 

Why is cod the exception, how does the cross-border fisheries cooperation take place and what are the knock-on effects for the cod stock in the Barents Sea? What are the concequences of the war on climate and where are the future pathways for cod and climate cooperation in the Arctic?


Invited Guests:  

  • Geir Hønneland, political scientist and senior researcher at the Fridtjof Nansen Institute. He has worked with international politics in the northern regions for a number of years, particularly within fisheries management, and has written several books on Russian politics and identity. He has practical experience from the Coast Guard in the Barents Sea and has also written an anniversary book about the mixed Norwegian-Russian Fisheries Commission.
  • Frank Bakke-Jensen is head of The Directorate of Fisheries, born and raised in Båtsfjord in Finnmark and a politician from the Conservative Party. Bakke-Jensen is the former EEA and EU minister of Norway, and was the Minister of Defence from 2017-2021. In The Directorate of Fisheries, he is responsible for Norway's fisheries and aquaculture management.

  • Maria Fossheim is head of the program for the Barents Sea and the Arctic Ocean at the Institute of Marine Research, following up the Norwegian-Russian fisheries cooperation. Through her position, Fossheim is responsible for monitoring, research and advice on cod. She also heads the institute's department in Tromsø, and has worked on how climate change affects fish in the Barents Sea.

  • Sverre Johansen is secretary general of the Norwegian Fishermen's Association. Johansen has an educational background from fisheries and aquaculture science, he is a former department director in the Ministry of Fisheries, with responsibility, among other things, for international fisheries negotiations. He has also been the head of trade and industry in the trade organisation The Norwegian Seafood Federation.

  • Rebekah Oomen is an evolutionary ecologist, based at the University in Oslo and University of Agder. She is interested in how the Atlantic cod and other organisms respond to different environmental conditions, combining field studies and experiments with genome sequencing to understand how Atlantic cod have evolved to different environmental conditions. At Barents Spektakel, Oomen will present a scientific exhibition and a lecture connected to the current collaborative work and research being done collectively by the group Torsketromming. Arne O. Holm will have a talk with Oomen in the High North News caravan as an introduction to the panel debate.

Moderator: Anja Salo. Salo has worked with Norwegian-Russian cooperation for 15 years, as a press and culture officer at the Norwegian embassy in Moscow, journalist at Aftenposten and as Director of Communication at The Norwegian Barents Secretariat in Kirkenes. For the past three years, she has been Director of Communications at the Norwegian Polar Institute. She is now studying peace and conflict studies at UiT The Arctic University of Norway.

The ticket to Transborder Café: In Cod We Trust includes a concert with John Andrew Wilhite-Hannisdal, Per Anders Store and Sainkho Namtchylak, within the art installation Dialects of the Deep by Anastasia Savinova & John Andrew Wilhite-Hannisdal, that takes place right after the talk.


The doors and bar open 1 hour before the event starts. 
Støttet av / Supported by: 

Fritt Ord, Barentssekretariatet, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet & Troms og Finnmark FylkeskommuneAnsvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke. Dette gjelder ikke dersom arrangementet blir avlyst. // Tickets are non-refundable unless there is a cancellation.